تبلیغات
SCIENCE ARTICLES 

SCIENCE ARTICLES - نمونه سوالات شیمی1
نمونه سوالات شیمی1

  • نویسنده: سهیل خیرپرست
  • تاریخ:چهارشنبه 1390/08/11
  • عنوان موضوع: [cb:post_category_name]

نمونه سوالات فصل قابلیت حل شدن مواد شیمی 1


  سایت  آپلود عکس رایگان , فضای  رایگان برای آپلود عکس , آپلود عکس با لینک مستقیم , آپلود عکس رایگان

نمونه سوالات فصل قابلیت حل شدن مواد شیمی 1

 

-در 330گرم محلول سیر شده نیترات پتاسیم در دمای 20 درجه ،80 گرم ازاین ماده وجود دارد.
             
قابلیت حل شدن نیترات پتاسیم در این دما را محاسبه كنید ؟


2-قابلیت حل شدن یك ماده در دمای 60 درجه برابر 120 گرم است .چند گرم محلول سیر شده    ازاین ماده دارای 12گرم از این ماده است ؟

-3
جرم محلول سیر شده ای 50 گرم است .اگر مقدار ماده حل شده در این محلول 10 گرم باشد .قابلیت حل شدن آن چقدر است؟

4-قابلیت انحلالی پتاسیم نیترات در 20 و70 درجه به ترتیب 32 و140 گرم است .
اگر دمای 100گرممحلول سیر شده پتاسیم نیترات را از 70 درجه به 30 درجه برسانیم چند گرم ماده رسوب می كند ؟

5-قابلیت انحلالی مس سولفات در 85 درجه 60 گرم ودر 15 درجه 18 گرم است. اگر 120 گرم از محلول سیر شده مس سولفات در 85 درجه را سرد كنیم تا دمای آن به 15درجه برسد . چند گرم مس سولفات ته نشین می شود؟

6-دمای 110 گرم محلول سیر شده سدیم نیترات رااز 60 درجه به 20 درجه رسانده ایم .اگر قابلیت حل شدن این نمك در دمای60درجه 120گرم ودر دمای 20 درجه 90 گرم باشد .چند گرم نمك در این فرایند از محلول جدا می شود ؟

7-در صورتیكه قابلیت حل شدن یك نمك در دمای 60درجه 120 گرم باشد برای تهیه 1500 گرم محلول سیر شده آن به چند گرم آب وچند گرم نمك نیاز داریم ؟

1800-8
گرم از یك محلول سیر شده در دمای10درجه داریم .آن را تا دمای 90درجه گرم می كنیم.چند گرم از آن ماده باید در محلول حل كنیم تا محلول اشباعی به دست داشته باشیم ؟(در صورتی كه انحلال پذیری آن ماده در دمای 10درجه 20گرم ودر دمای 90 درجه 170 گرم است )


9-انحلال پذیری یك ماده در دمای 40 درجه 20گرم ودر دمای 70 درجه 80 گرم است.
اگر 360 گرم محلول سیر شده آن را در دمای 40 درجه داشته باشیم ودمای آن را به 70 درجه برسانیم چند گرم ماده دیگر می توانیم درآن محلول حل كنیم تا محلولی سیر شده داشته باشیم ؟


10-باتوجه به داده های جدول روبرو ،اگر 7گرم محلول سیر شده ی لیتیم سولفات در دمای 20درجه را تا دمای 80 درجه گرم كنیم .چند گرم لیتیم سولفات رسوب می كند؟
80   20   
دمادرجه سانتی گراد
20   40   
قابلیت انحلالی
اخرین مطالب